Vedtægter for foreningen FORGLEMMIGEJ

Vedtægter for foreningen FORGLEMMIGEJ (udkast)

§ 1

Foreningens navn er Forglemmigej.

§ 2

Foreningens formål er at arbejde for udbredelse af kendskabet til personer, steder og historier fra det oprindelige Drejø Sogn. Dvs. Drejø, Hjortø, Skarø og Birkholm.

§ 3

Medlemmer af foreningen er Alfelines styregruppe.

§ 4

Styregruppen kan danne og opløse arbejdsgrupper der arbejder med initiativer som sikrer §2.

§ 5

Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, afholdes én gang om året i juli. Regnskabsåret løber fra 1. maj til 30. april.          

§ 6

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 1 måneds skriftligt varsel. Dagsordenen udsendes samtidig med indkaldelsen. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

  • (Formanden leder mødet)
  • Oversigt over det forløbne år.
  • Forelæggelse af det af bestyrelsen reviderede regnskab
  • Evt. udvidelse af bestyrelsen
  • Eventuelt

Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen

§ 7

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af 4 personer . Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen er på valg hvert år. Valg af et ikke-fremmødt medlem til bestyrelsen kan kun finde sted, hvis medlemmet skriftligt har indvilget i at modtage valg.

§ 8

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, og generalforsamlingen er til enhver tid beslutningsdygtig. Ved stemmelighed er forslaget forkastet. Formandens stemme tæller dobbelt.

§ 9

Bestyrelsen tegner foreningen og varetager foreningens interesser. Kun foreningens kasserer har råderet over foreningens bankkonto. Foreningen forpligtes ved underskrift af bestyrelsesformanden og ét andet medlem af bestyrelsen. For foreningens forpligtelser hæfter kun foreningens formue og ikke de enkelte medlemmer.

§ 10

Ved foreningens opløsning fordeles foreningens formue og værdier efter afstemning til almennyttige formål, dog først når alle foreningens økonomiske forpligtelser til tredjemand er opfyldt.

Vedtaget på generalforsamlingen den 27.07.2020